Teresa Nogaj-Gola Żłobek Kraina Skrzatów rozpoczęła realizację projektu pn.

Żłobek Kraina Skrzatów szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców.

Projekt jest realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020
działanie 7.6 - Godzenie życia prywatnego i zawodowego.


W ramach projektu przewidziano wsparcie na:

  • pokrycie opłat za pobyt dziecka w żłobku dla utworzonych 10 nowych miejsc opieki przez okres maksymalnie 24 miesięcy (od 1.09.2020 do 31.08.2022r.),
  • pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad 12 dziećmi przez okres maksymalnie 12 miesięcy ( od 1.09.2020 do 31.08.2022r.).


Kryteria formalne udziału w projekcie:
  • zamieszkiwanie przez kandydata na terenie woj. opolskiego,
  • bycie przez kandydata rodzicem dziecka / opiekunem prawnym /inną osobą, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3 planującą powrót na rynek pracy (tj. w momencie przystąpienia do projektu będącą w trakcie przerwy związanej z urlopem macierzyńskim/rodzicielskim lub wychowawczym,
  • bycie przez kandydata osobą pracującą.

     Priorytetowo będą traktowane osoby osiągające najniższe dochody, weryfikowane na podstawie oświadczenia kandydata. Będzie to podstawowe kryterium preferencyjne. Lista uczestników projektu układana będzie w ten sposób, że w pierwszej kolejności Wnioskodawca uwzględniać będzie uczestników spełniających kryterium preferencyjne najniższych dochodów, tj. osoby zaliczane do tzw. ubogich pracujących.


Pozostałe kryteria preferencyjne:

  • rodzice z niepełnosprawnością - weryfikowane poprzez załączenie kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
  • osoby - rodzice/opiekunowie prawni dzieci z niepełnosprawnością - weryfikowane poprzez załączenie kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności dziecka.


Regulamin uczestnictwa w projekcie "Żłobek Kraina Skrzatów szansą na rozwój dziecka i aktywność zawodową rodziców"


Do pobrania - załączniki do regulaminu projektu:
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: Teresa Gola-Nogaj - tel. 607 963 770.